Snowdonia Attractions

Tudalen Gystadleuaeth


Am gyfle i ennill un o ddau becyn gwyliau byr moethus y mro hudol Eryri, atebwch y cwestiwn a chwblhau’r ffurflen ganlynol.

Pecyn Gwyliau Byr i Deulu:
2 noson i 4 person mewn bwthyn hunanarlwyo yn hyfrydwch Nant Gwrtheyrn; Tocyn Teulu (2 oedolyn, 2 blentyn) i Geudyllau Llechwedd; Tocyn Teulu (2 oedolyn, 2 blentyn) i Barc Coed y Sipsiwn; Tocyn Teulu (2 oedolyn, 2 blentyn) i’r Gelli Gyffwrdd; Gêm o fowlio, saethyddiaeth a thro ar y gwib-gartiau i 4 person yng Nghanolfan Weithgareddau Parc Glasfryn.

Pecyn Gwyliau Byr i Ddau:
1 noson (Gwely a Brecwast) i 2 berson yn Ffermdy’r Ffwrnais yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant; 2 docyn i’r trên disel ar Reilffordd yr Wyddfa a 2 docyn i oedolyn i’r Mynydd Gwefru.

Yn ddibynnol ar argaeledd. Un ymgais yn unig i bob cartref. (y gystadleuaeth yn cau ar 31/12/2018)

Diarddelir swmp o ymgeision, ymgeision awtomataidd ac ymgeision gan drydydd parti.


Saesneg yn unig ar gael...

What is the name of the stretch of water that separates the Wales mainland and the Isle of Anglesey?


Telerau ac Amodau


Nid oes angen talu na phrynu unrhyw beth er mwyn cystadlu. Ni ellir cyfnewid y wobr hon, ac nid yw’n ddilys gydag unrhyw gynnig arall. Ni roddir ad-daliadau ac ni ellir cyfnewid y wobr am arian. Rhaid derbyn pob ymgais erbyn y dyddiad cau a nodir. Rhaid casglu pob gwobr o fewn 12 mis i’r dyddiad yr enillir hwy, ac mae’n rhaid eu defnyddio y tu allan i wyliau ysgol a gwyliau banc. Ar ôl yr amser hwnnw, ystyrir bod gwobrau heb eu casglu yn ddi-werth. Petai enillydd yn dewis peidio â derbyn gwobr, maent yn fforffedu unrhyw, a phob, hawl i’r wobr honno, a ddelir â disgresiwn llwyr Atyniadau Eryri. Gwneir pob gweithgaredd ar eich risg eich hun. Dewisir dau enillydd fis Ionawr 2017. Dewisir yr enillwyr ar hap. Caiff yr enillydd cyntaf ddewis un o’r ddau becyn gwyliau, a chaiff yr ail enillydd y pecyn gwyliau na ddewisodd yr enillydd cyntaf. Bydd holl benderfyniadau Atyniadau Eryri yn derfynol. Ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth. Drwy gystadlu yn y gystadleuaeth hon rydych yn cytuno i ddilyn y Telerau ac Amodau hyn. Rydych yn cytuno i gyd-weithio a chydymffurfio â phob cais rhesymol gan Atyniadau Eryri a’i asiantaethau a’i weithwyr (yn enwedig yn ymwneud ag iechyd a diogelwch) sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth a’i darllediad ac yn cydnabod fod gan Atyniadau Eryri’r hawl i gyhoeddi, darlledu neu ddatgelu fel arall enw, cymeriad, tebygrwydd, datganiadau cystadleuydd mewn gweithgareddau hysbysebu neu hyrwyddo sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth. Mae Atyniadau Eryri yn cadw’r hawl i hyrwyddo neu hysbysebu bod enillydd wedi ennill cystadleuaeth. Nid yw Atyniadau Eryri yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am unrhyw gostau, treuliau, difrod, rhwymedigaeth neu anaf sy’n deillio, neu sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd, â’r gystadleuaeth ar wahân i’r costau a’r treuliau hynny a nodir y’u darperir yn y gystadleuaeth. Nid yw’r gwaharddiad hwn yn cynnwys unrhyw gyfrifoldebau am esgeulustod ar ran Atyniadau Eryri. Drwy gystadlu a chymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth, tybir eich bod yn derbyn y Telerau hyn yn ddiamod.