Snowdonia Attractions

Tudalen Gystadleuaeth


Saesneg yn unig ar gael...

For a chance to win one of two luxury short break holidays in Snowdonia with passes to some great attractions, please answer the question and complete the following form.

Family Short-Break Package:
2 nights' stay for 4 in a self-catering cottage at the beautiful Plas Glyn Y Weddw; Family Ticket (2 adults, 2 children) to Anglesey Sea Zoo; Family Ticket (2 adults, 2 children) to Welsh Mountain Zoo; Family Ticket (2 adults, 2 children) to Sygun Copper Mine;

Couple's Short-Break Package:
1night stay (B&B) for 2 the Portmeirion Hotel, Portmeirion Village; 2 tickets for on the Welsh Highland Railway steam train and 2 adult tickets for Rib Ride’s Velocity.

Subject to availability. Offer restricted to one entry per household. (competition closes 31/12/2019)

Automated/bulk entries and entries from third parties will be disqualified.


Is Snowdon the highest mountain in:


Telerau ac Amodau


Nid oes angen talu na phrynu unrhyw beth er mwyn cystadlu. Ni ellir cyfnewid y wobr hon, ac nid yw’n ddilys gydag unrhyw gynnig arall. Ni roddir ad-daliadau ac ni ellir cyfnewid y wobr am arian. Rhaid derbyn pob ymgais erbyn y dyddiad cau a nodir. Rhaid casglu pob gwobr o fewn 12 mis i’r dyddiad yr enillir hwy, ac mae’n rhaid eu defnyddio y tu allan i wyliau ysgol a gwyliau banc. Ar ôl yr amser hwnnw, ystyrir bod gwobrau heb eu casglu yn ddi-werth. Petai enillydd yn dewis peidio â derbyn gwobr, maent yn fforffedu unrhyw, a phob, hawl i’r wobr honno, a ddelir â disgresiwn llwyr Atyniadau Eryri. Gwneir pob gweithgaredd ar eich risg eich hun. Dewisir dau enillydd fis Ionawr 2017. Dewisir yr enillwyr ar hap. Caiff yr enillydd cyntaf ddewis un o’r ddau becyn gwyliau, a chaiff yr ail enillydd y pecyn gwyliau na ddewisodd yr enillydd cyntaf. Bydd holl benderfyniadau Atyniadau Eryri yn derfynol. Ni dderbynnir unrhyw ohebiaeth. Drwy gystadlu yn y gystadleuaeth hon rydych yn cytuno i ddilyn y Telerau ac Amodau hyn. Rydych yn cytuno i gyd-weithio a chydymffurfio â phob cais rhesymol gan Atyniadau Eryri a’i asiantaethau a’i weithwyr (yn enwedig yn ymwneud ag iechyd a diogelwch) sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth a’i darllediad ac yn cydnabod fod gan Atyniadau Eryri’r hawl i gyhoeddi, darlledu neu ddatgelu fel arall enw, cymeriad, tebygrwydd, datganiadau cystadleuydd mewn gweithgareddau hysbysebu neu hyrwyddo sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth. Mae Atyniadau Eryri yn cadw’r hawl i hyrwyddo neu hysbysebu bod enillydd wedi ennill cystadleuaeth. Nid yw Atyniadau Eryri yn gyfrifol mewn unrhyw ffordd am unrhyw gostau, treuliau, difrod, rhwymedigaeth neu anaf sy’n deillio, neu sy’n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd, â’r gystadleuaeth ar wahân i’r costau a’r treuliau hynny a nodir y’u darperir yn y gystadleuaeth. Nid yw’r gwaharddiad hwn yn cynnwys unrhyw gyfrifoldebau am esgeulustod ar ran Atyniadau Eryri. Drwy gystadlu a chymryd rhan mewn unrhyw gystadleuaeth, tybir eich bod yn derbyn y Telerau hyn yn ddiamod.